Бюджет сільської ради

ПРОЕКТ

Україна
Шенборнська сільська рада
Мукачівський район
Закарпатська область

_________ сесія сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від __________ року № __________
с. Шенборн

Про Шенборнський сільський бюджет
на 2019 рік.

Відповідно статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , норм Бюджетного кодексу України Лохівська сільська рада вирішила:
1. Визначити на 2019 рік:
– доходи сільського бюджету у сумі 607 100 грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 607 100 грн., згідно з додатком № 1 цього рішення;
– видатки сільського бюджету у сумі 607 100 грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 607 100 грн., згідно з додатком № 2 цього рішення.
оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 6 000 гривень, що становить 1 відсоток видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
3. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих програм у сумі 16 000 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення.
4. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2019 рік: до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтями 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 101,102 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).
5. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 69.1 Бюджетного кодексу України.
6. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:
• оплату праці працівників бюджетних установ;
• нарахування на заробітну плату;
• оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
• поточні трансферти населенню;
• поточні трансферти місцевим бюджетам.
7. Здійснювати позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.
8. Надати право при виконанні бюджету Шенборнської сільської ради здійснювати обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ установами банків державного сектору у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України.
9. Головному розпоряднику коштів Шенборнського сільського бюджету на виконання норм Бюджетного кодексу України затвердити:
1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
4) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
5) забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;
6) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.
7) утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише у межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.
10. Надати право сільському голові, за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань бюджету у період між пленарними засіданнями сесій сільської ради:

10.1 Приводити у відповідність до змін та доповнень бюджетної класифікації доходи, видатки, кредитування та джерела фінансування сільського бюджету, здійснювати протягом 2019 року розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій і дотацій державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій, допомог, фактично виконаних робіт, відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативно-урядовими рішеннями та рішеннями місцевих рад.

10.2 За обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів вносити зміни до переліку об’єктів, обсягів їх фінансування, будівництва або реконструкція яких проводиться за рахунок коштів бюджету розвитку, а також по адміністративно-територіальних одиницях, відповідно до проектно-кошторисних документацій, до назв об’єктів та робіт, видатки на які передбачені в сільському бюджеті на 2019 рік.

10.3 В межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіляти видатки за тимчасовою функціональною класифікацією видатків, в тому числі обсяги місцевих програм.
10.4 Встановити¸ що в процесі виконання сільського бюджету перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах затвердженого загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів по загальному та спеціальному фондах сільського бюджету здійснюється за обґрунтованим поданням сільського голови.
11. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.
12. додатки 1-3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
13. Секретарю Шенборнської сільської ради забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
14. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.

Сільський голова                                                          В.М. Легеза